1. Informacje ogólne
 1.1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym topcotton.pl działającym pod adresem: www.topcotton.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
Sprzedawcy
 
  Rozumie się przez to P.P.H.U. "WIB" Włodzimierz Węgliński.
Z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 37
.

Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 4886
prowadzonym przez prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 
 
NIP: 773-149-54-51
REGON: 590503110
 


 
Kliencie
 
 
rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 


 
Sklepie
 
rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.topcotton.pl  
 


 
Towarze lub Towarach
 
 rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie.
 


 
Cenie
 
 
rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).
 


 
Dostawcy
 
 
rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. 
 


 
Kosztach dostarczenia Towaru
 
rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta w Sklepie.
 


 
Zamówieniu
 
rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 

 
 
 
 
        
1.2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia oczywistych błędów na stronach Sklepu, polegających na błędnym wyświetlaniu ceny lub dostępności Towaru.
 
 
 
1.3.Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 
 
 
1.4.Wszystkich Klientów  Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 


2.1.Złożenie zamówienia przez klienta możliwe jest po:
 
 
a) wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

 
 
 
2.2.Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na stronie Sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 
2.3.W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

2.5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.3. Realizacja Zamówień

 


3.1. W razie złożenia Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Sprzedawca będzie realizował tylko Zamówienia potwierdzone mailem zwrotnym złożenia zamówienia. Wyjątkiem są Kupujący zarejestrowani w sklepie topcotton.pl, których wymóg potwierdzenia zamówienia nie dotyczy,.

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia na stronie Sklepu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, a Klient prześle potwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt. 3.1.

3.3. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru regulowane są według wyboru Klienta:

a) przy dostawie Towaru za pobraniem;

b) przelewem na rachunek bankowy;

c) kartą płatniczą;

zgodnie z pkt. 4 Regulaminu. Formy płatności mogą ulec poszerzeniu zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

3.4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.


3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,

b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.8. Sprzedawca dostarcza Klientowi, Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT. Faktura VAT jest wystawiana pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

3.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów.

3.11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

4. Zasady płatności

 

4.1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w jednej z form wybranych przez Klienta opisanych w pkt. 4.

4.2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy należność należy przelać na rachunek bankowy: 
ING BANK ŚLĄSKI
 
86 1050 1461 1000 0090 7889 7387
 

 

4.3. Możliwa jest również płatność za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem poczty, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem poczty.

4.4. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

 

5. Dostawa zamówionego Towaru

 

5.1. Wysyłka zamówionych towarów następuje:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.

- w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
Do czasu tego nie wlicza się dni wolnych od pracy.


5.2. Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o aktualnym koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

5.3. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

5.4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy, określa Regulamin Usług Dostawcy.

5.5. Sprzedawca przewiduje również możliwość dostawy Towaru poprzez osobisty odbiór przez Klienta w punkcie handlowym Sprzedawcy. O wprowadzeniu takiej możliwości Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 
5.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.6. Zwrot oraz wymiana Towaru6.1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz Wymiany/Zwrotu.

6.2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania. Zwrotowi podlega również pudełko, które jest częścią towaru i należy je zwrócić w stanie nienaruszonym. Nie narusza to ani nie ogranicza prawa Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 6.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

6.5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta wymienić Towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu i postępować zgodnie z  Procedurą Wymiany i Zwrotu Zakupionego Towaru, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

6.6. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę (Procedura Wymiany i Zwrotu Zakupionego Towaru, Formularz Wymiany/Zwrotu)7. Reklamacja towaru7.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:


 
P.P.H.U. "WIB" Włodzimierz Węgliński
Ul. Słowackiego 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki
 


7.3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres email.


 

 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy8.1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

8.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.9. Rejestracja Klienta i polityka prywatności9.1. Sprzedawca umożliwia Klientom rejestrację w serwisie topcotton.pl.

9.2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

9.3. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Klienta z konieczności potwierdzania złożonych zamówień.

9.4. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

9.5. Rejestracja klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od Sprzedawcy (opcja) oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez topcotton.pl.

9.6. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

9.7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.10. Postanowienia końcowe10.1. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.


 10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu: www.topcotton.pl.  
 
 
 

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep TopCotton  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinia o dokonanej transakcji w Sklepie TopCotton (zgodnie z obowiązujacymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy
z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej
zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej
transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do
jej wypełnienia.
 • AMW
 • ANDROPOL
 • ANIMEX
 • CARBOTEX
 • COTTON WORLD
 • DARYMEX
 • DETEXPOL
 • dr Clover
 • ELWAY
 • ererer
 • Inter-widex
 • JEDEKA
 • MENGTIANZI
 • PIÓREX
 • Poldaun
 • Topcotton.pl
 • wendre
 • WIB
 • ZIPLAR
 • ZWOLTEX

Strona Topcotton.pll korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce Polityka cookies

Zamknij